I EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH


EGZAMIN KOŃCOWY I OBRONA PRAC DYPLOMOWYCH
PRZEZ SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

27 stycznia 2024 r. słuchacze studiów podyplomowych przystąpili do egzaminu końcowego oraz obrony pracy, wieńczącej roczny trud studiowania w Wojskowej Akademii Technicznej.

Egzamin odbył się przed komisją w składzie:

Przewodniczący: dr hab. Gabriel Nowacki, prof. WAT;

Członkowie: dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. WAT;

dr Justyna Stochaj;

Sekretarz: mgr Maciej Moszczyński.

Jako tematy prac końcowych słuchacze studiów podyplomowych wybrali:

L.p.

TEMAT

1. Znaczenie edukacji dla bezpieczeństwa w przygotowaniu uczniów do reagowania na zagrożenia XXI wieku.
2. Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu systemu obrony powszechnej.
3. Analiza wykorzystania potencjału ludzkiego w ochronie i obronie ludności.
4. Wpływ wojny w  info-sferze i cyberprzestrzeni na współczesne społeczeństwo informacyjne.
5. Plan ewakuacji III stopnia w gminie.
6. Zadania samorządu gminnego w zapewnieniu bezpieczeństwa powodziowego.
7. Funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego w Wojskach Obrony Terytorialnej.
8. Logistyka wojsk obrony terytorialnej w systemie pomocy lokalnej społeczności w warunkach kryzysowych.
9. Koncepcja hard power i soft power w ochronie ludności Polski.
10. Państwowa Straż Pożarna w działaniach poza granicami kraju.
11. System  ochrony ludności Szwecji i Polski – podobieństwa i różnice.
12. Zadania OSP w powszechnym systemie ochrony ludności.
13. Funkcjonalność budowli ochronnych wobec współczesnych zagrożeń.
14. Rola funkcjonariuszy polskiej Policji w kontyngentach policyjnych poza granicami kraju.
15. Działania Wojska Obrony Terytorialnej w systemie zarządzania kryzysowego na rzecz ochrony ludności.
16. Zadania PSP w przeciwdziałaniu zagrożeniom CBRNE.
17. Przeciwdziałanie skutkom działania broni jądrowej w ochronie ludności.
18. System ewakuacji ludności wobec zagrożenia życia i zdrowia.
19. Koncepcja smart-city w zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wszyscy słuchacze pozytywnie zdali egzamin końcowy, uzyskując na dyplomie ukończenia studiów ocenę bardzo dobrą.

Absolwentom Studiów Podyplomowych „Ochrona i obrona ludności wobec współczesnych zagrożeń” władze Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, kierownictwo Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności oraz wszyscy wykładowcy składają serdeczne podziękowania za wybór tego kierunku studiów oraz życzą sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Szczególne podziękowania – za współpracę, atmosferę i życzliwość – składa kierownik studiów podyplomowych, dr hab. Aleksandra Skrabacz: Bądźcie naszymi ambasadorami w kolejnych edycjach studiów.

ZAJĘCIA Z ZAKRESU ORGANIZACJI SYTEMU RATOWNICZEGO
W STAROSTWIE POWIATOWYM I KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP
W MIŃSKU MAZOWIECKIM!

Słuchacze studiów podyplomowych wraz z wykładowcą dr. Dariuszem Marczyńskim odbyli zajęcia z zakresu organizacji systemu ratowniczego i zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym oraz w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

W trakcie zajęć poruszane były tematy związane z funkcjonowaniem powiatowego systemu zarządzania kryzysowego, w tym centrum zarządzania kryzysowego umiejscowionego w Powiatowym Stanowisku Kierowania PSP. Funkcjonariusz KP PSP zapoznał słuchaczy z działaniami straży pożarnej na terenie powiatu, a także zaprezentował sprzęt strażacki, będący w dyspozycji straży.

Władzom powiatu oraz Komendantowi Powiatowemu PSP składamy podziękowanie za serdeczne przyjęcie słuchaczy. Wykładowcy, dr. Dariuszowi Marczyńskiemu za zorganizowanie niezmiernie ciekawych zajęć, a pani Agacie Trawińskiej za udostępnienie zdjęć.

ZAJĘCIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA LOTNICZEGO
W PORCIE LOTNICZYM WARSZAWA-MODLIN!

Słuchacze studiów podyplomowych w ramach realizacji programu kształcenia, 16 grudnia  2023 r. odbyli zajęcia w Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin. Zajęcia poprowadził kpt. SG dr Mariusz Urban wraz z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

W trakcie zajęć słuchacze zapoznali się z zasadami ochrony pasażerów w czasie pobytu w porcie lotniczym, zadaniami Straży Granicznej w tym zakresie oraz wybranymi systemami zabezpieczeń kontroli granicznej.

Niezmiernie ciekawy był pokaz sprawdzania budynku lotniska pod kątem ujawnienia ładunków wybuchowych przeprowadzony przez wyspecjalizowany Zespół Minersko-Pirotechniczny funkcjonariuszy SG.

W trakcie zajęć odbył się również specjalistyczny pokaz umiejętności psa służbowego, który wraz z przewodnikiem służy w Placówce SG w porcie lotniczym. Pies, wyszkolony do wykrywania zapachu środków odurzających, wyszukuje podejrzany przedmiot, a następnie zaznacza miejsce we właściwy sposób. Po dobrze wykonanym zadaniu otrzymuje nagrodę w postaci ulubionej zabawki.

Wykładowcy, kpt. SG dr Mariuszowi Urbanowi oraz funkcjonariuszom Placówki Straży Granicznej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej składamy serdeczne podziękowania za zorganizowanie tak ciekawych, praktycznych zajęć.

SŁUCHACZE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA ZAJECIACH W CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY!

Słuchacze studiów podyplomowych w ramach realizacji programu kształcenia, 18 listopada 2023 r. odbyli zajęcia w Centrum Bezpieczeństwa m. st. Warszawy, które znajduje się w siedzibie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Urzędu m. st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 43/45 w Warszawie.

Tematem zajęć było zapoznanie się z praktycznymi aspektami funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zajęcia ze studentami poprowadził mgr Mateusz Krawczyk, operator numeru alarmowego 112, w obecności Naczelnika CPR mgr Andrzeja Szymaniaka.

W warszawskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego pracuje około 70 operatorów. Każdy z nich przed przystąpieniem do obsługi zgłoszeń alarmowych przeszedł specjalistyczne szkolenie, po którym odbył się egzamin państwowy. Pozytywny wynik z części teoretycznej i praktycznej egzaminu nadaje uprawnienia operatora numerów alarmowych potwierdzone certyfikatem.

Centra Powiadamiania Ratunkowego, gdzie odbierany jest numer alarmowy 112, tworzą System Powiadamiania Ratunkowego, który funkcjonuje na terenie całej Polski. Wybierając w telefonie komórkowym lub stacjonarnym numer 112 lub 997 i 998  połączymy się z operatorem numerów alarmowych właściwego miejscowo Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W dalszej kolejności operator zbiera dokładny wywiad dotyczący zdarzenia i drogą elektroniczną przesyła zebrane informacje odpowiednio do dyspozytorów Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego lub Policji, którzy decydują o zaangażowaniu odpowiednich do zagrożenia sił i środków.

Organizatorom dziękujemy za możliwość wysłuchania praktycznych informacji na temat działania systemu powiadamiania ratunkowego, a szczególnie specyfiki CPR Warszawa.

Zajęcia warsztatowe na zakończenie pierwszego semestru studiów podyplomowych!

W ramach podsumowania pierwszego semestru studiów podyplomowych, 4 czerwca 2023 r. zostały przeprowadzone warsztaty nt. rozwiązywania sytuacji kryzysowych w zakresie ochrony i obrony ludności.

Słuchacze, przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym dr Patrycji Bryczek-Wróbel, dr Justyny Stochaj oraz dr hab. Aleksandry Skrabacz, otrzymali zadanie przygotowania sześciu scenariuszy sytuacji kryzysowych, dotyczących:

 1. Podpalenia nielegalnego składowiska odpadów chemicznych i biologicznych.
 2. Powodzi na terenie gminy miejsko-wiejskiej, na terenie której znajduje się zakład pracy przechowujący TŚP.
 3. Pożaru zakładu produkującego płyty wiórowe, położonego w pobliżu kompleksu leśnego.
 4. Podłożenia ładunku wybuchowego w centrum handlowym, znajdującego się
  w centrum miasta wojewódzkiego.
 5. Zagrożenia terrorystyczne w obiekcie szkolnym, w którym uczą się dzieci
  z niepełnosprawnościami.
 6. Katastrofy w transporcie kolejowym z masową ilością osób poszkodowanych i ofiar.

Słuchacze, podzieleni na sześć grup mieli opracować scenariusze przebiegu sytuacji kryzysowej,
z uwzględnieniem takich elementów, jak:

 • liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych;
 • zniszczenie w infrastrukturze;
 • uszkodzenie sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej;
 • zerwanie łączności telefonicznej, radiowej i internetowej;
 • utrata mienia i szabrownicy;
 • ewakuacja ludzi i zwierząt oraz mienia;
 • funkcjonowanie „sztabu kryzysowego”;
 • współpraca z mediami;
 • uwarunkowania geograficzne, klimatyczne, społeczne, terytorialne;
 • dostępność służb, inspekcji i straży;
 • postawa aktywna i bierna mieszkańców;
 • siły i środki będące w dyspozycji podmiotów lokalnych.

Następnie słuchacze wymienili między grupami przygotowane scenariusze sytuacji kryzysowych i przystąpili do ich rozwiązywania.  Kolejnym etapem było prezentowanie wypracowanych rozwiązań, wraz z ich uzasadnieniem oraz wyjaśnieniami udzielanymi na pytania pozostałych uczestników warsztatów.

Pomysłowość oraz praca każdej grupy została posumowana i oceniona przez prowadzące warsztaty.


Gość z Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, ppłk Tomasz SKUBISZ,  na zajęciach ze słuchaczami studiów podyplomowych!

Zajęcia ze słuchaczami studiów podyplomowych w dniu 4 czerwca 2023 r. przeprowadził ppłk Tomasz SKUBISZ, starszy specjalista Oddziału Zarządzania Kryzysowego Taktycznego Centrum Operacyjnego DWOT.

Tematem zajęć była rola i zadania Wojsk Obrony Terytorialnej w ochronie ludności. W trakcie wykładu ppłk Tomasz Skubisz przedstawił specyfikę służby w wojskach obrony terytorialnej oraz ich terytorialną organizację.


Szef Oddziału Planistyczno-Rozliczeniowego, płk Sławomir ZAWADZKI, z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gościem słuchaczy studiów podyplomowych.

28 maja 2023 r. wykład na temat zadań Sił Zbrojnych RP w zapewnieniu bezpieczeństwa ludności cywilnej przeprowadził płk Sławomir ZAWADZKI, reprezentujący DG RSZ.

W czasie spotkania poruszone zostały kwestie struktury, misji i zadań dowództwa oraz jego zaangażowania w misje i operacje zagraniczne.

Niezmiernie ciekawe informacje przekazane przez wykładowcę dotyczyły zadań realizowanych na rzecz ochrony ludności w ramach działań wojska poza granicami kraju.


Zajęcia z Dariuszem MARCZYŃSKIM, b. dyrektorem Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności.

W dniach 13-14.05.2023 r. odbyły się zajęcia z przedmiotu: Działania planistyczne w zakresie tworzenia zasobów ochrony ludności, które przeprowadził Dariusz Marczyński, główny specjalista z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

W trakcie zajęć o charakterze praktycznym i warsztatowym, słuchacze zapoznali się z zasadami planowania działań w zakresie ochrony ludności na szczeblu kraju, województwa, powiatu i gminy. Kolejna część zajęć była poświęcona na omówienie narzędzi  i baz danych niezbędnych do realizacji zadań przez podmioty i organy administracji publicznej przewidziane do zarządzania ochroną ludności w różnych stanach funkcjonowania państwa. Część warsztatową poświęcono na przedstawienie zasad opracowywania planów ochrony ludności.


Zajęcia z Prezesem Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy
dr. Krzysztofem SAŁACIŃSKIM, Radcą Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach programu studiów podyplomowych z zakresu ochrony dóbr kultury, zajęcia przeprowadził dr Krzysztof Sałaciński, Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy, Radca MKiDN.

Zajęcia miały charakter teoretyczno-praktyczny, w ramach których słuchacze zapoznali się ze współczesnymi wyzwaniami w zakresie ochrony dóbr kultury, zwłaszcza w kontekście działań ochronnych prowadzonych w sytuacji zagrożenia wojennego oraz rozwiązywali problemy praktyczne, z uwzględnieniem narodowych uwarunkowań organizacyjno-prawnych.


Zajęcia na strzelnicy multimedialnej dla słuchaczy studiów podyplomowych Ochrona ludności!

Słuchacze studiów podyplomowych pod opieką kierownika Laboratorium Multimedialnego Systemu Treningu Strzeleckiego TL Wisła mgr Małgorzaty Dąbrowskiej-Świder brali udział w zajęciach praktycznych na strzelnicy multimedialnej. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a słuchacze wykazali się ponad przeciętnymi umiejętnościami strzeleckimi.


STUDIA PODYPLOMOWE
OCHRONA I OBRONA LUDNOŚCI WOBEC WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ
ROZPOCZĘTE!

4 marca 2023 roku na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT 27 słuchaczy rozpoczęło naukę na podyplomowych studiach Ochrona i obrona ludności wobec współczesnych zagrożeń.

Uroczystego otwarcia studiów dokonał Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, prof. WAT, w obecności Prodziekana ds. Kształcenia i Spraw Studenckich dr Wiesławy Załogi, Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności dr Patrycji Bryczek-Wróbel,  st. ref. ds. administracyjnych mgr inż. Moniki Kijas oraz mgr Małgorzaty Zakrzewskiej, doktorantki Szkoły Doktorskiej WAT.

Wykład inauguracyjny na temat: Misji ochrony i obrony ludności w demokratycznym państwie wygłosiła dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. WAT, będąca kierownikiem ww. studiów podyplomowych.

Słuchaczom życzymy sukcesów na niwie nauki oraz zdobywania nowych i ciekawych doświadczeń podczas studiowania w Wojskowej Akademii Technicznej.

O KIERUNKU

Kierunek studiów podyplomowych Ochrona i obrona ludności wobec współczesnych zagrożeń to odpowiedź na nowe wyzwania w zakresie ochrony ludności, które przyniosła pandemia COVID-19 oraz eskalacja konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Celem studiów jest przekazać najbardziej aktualną wiedzę i powiększyć kompetencje w zakresie ochrony ludności, nie tylko urzędników państwowych, ale także kadry przedsiębiorstw państwowych i komercyjnych, realizujących zadania ochronne i obronne.