II Międzynarodowa Konferencja Naukowa:

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – OCHRONA LUDNOŚCI – RATOWNICTWO

kampus Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz

14-16 czerwca 2023 r.

Rozpocznie się za:


SZANOWNI PAŃSTWO!

Już po raz drugi zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI RATOWNICTWO”.
W tym roku będziemy gościli w Bydgoszczy w kampusie Wyższej Szkoły Gospodarki
oraz na poligonie Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej.

W pierwszym dniu konferencyjnym (14.06.2023 r.) referaty na temat współczesnych problemów ochrony ludności wygłoszą przedstawiciele świata nauki, w tym zaproszeni goście z Ukrainy, Malty i Węgier oraz znamienite grono polskich naukowców, reprezentujących takie uczelnie jak: Akademia Sztuki Wojennej, Politechnika Koszalińska, Akademia Kaliska, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Pomorska, Wojskowa Akademia Techniczna. Nie zabraknie również wystąpień praktyków, pełniących służbę w takich formacjach jak Policja, Państwowa Straż Pożarna, Służba Więzienna oraz 8 Brygada Obrony Terytorialnej i 1. Brygada Logistyki. Swym doświadczeniem w zakresie organizacji ochrony ludności podzielą się również przedstawicie administracji rządowej i samorządowej. Przedsięwzięciem zamykającym będą warsztaty dla naukowców nt. Jak dzięki bazie abstraktowej być „na bieżąco” – Przegląd literaturowy przy wykorzystaniu funkcjonalności Scopus’a i SciVal’a, przeprowadzone przez przedstawiciela firmy ELSEVIER B.V.

Drugi dzień (15.06.2023 r.) zostanie zorganizowany na terenie poligonu Szkoły Podoficerskiej Państwowej  Straży Pożarnej. Zostaną tam przeprowadzone pokazy działań z zakresu medycyny pola walki, ratownictwa chemicznego i technicznego, działań kontrterrorystycznych oraz specjalnych. Swe umiejętności zaprezentują funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej i Szkoły Podoficerskiej PSP oraz żołnierze 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ponadto na stanowiskach promocyjnych będzie można zapoznać się ze szczegółowymi zadaniami służb mundurowych w zakresie ochrony ludności oraz zobaczyć sprzęt i wyposażenie ratowniczo-gaśnicze.    

W trzecim dniu konferencji (16.06.2023 r.) zostanie zorganizowana wizyta w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, w czasie którego zostanie omówiona organizacja i zadania Służby Więziennej oraz zasady procesu resocjalizacji osadzonych. Następnie w kampusie Wyższej Szkoły Gospodarki przeprowadzone zostaną panele merytoryczne oraz podsumowanie i zakończenie konferencji.    

Wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji serdecznie zapraszamy do udziału.
Czekamy na Państwa w Bydgoszczy!


Adresaci: szerokie grono teoretyków i praktyków reprezentujących administrację publiczną, środowiska naukowe i akademickie, służby ratownicze publiczne i komercyjne, organizacje pozarządowe i podmioty prywatne, krajowe i zagraniczne.


Cele:

 1. wymiana myśli teoretycznej, doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze zarządzania kryzysowego, ukierunkowanego zwłaszcza na ochronę ludności w warunkach współczesnych zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń militarnych;
 2. prezentacja i dyskusja nad aktualnymi oraz perspektywicznymi rozwiązaniami prawno-organizacyjnymi w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej;
 3. pokaz działań ratowniczych prowadzonych w różnych środowiskach bezpieczeństwa przez wyspecjalizowane podmioty ratownicze;
 4. integracja środowisk naukowych i zawodowych, zwłaszcza cywilnych i wojskowych, umożliwiająca wymianę poglądów i doświadczeń między uczestnikami konferencji;
 5. nawiązanie współpracy naukowo-dydaktycznej oraz branżowej w wymiarze krajowymi i zagranicznym;
 6. wskazanie nowych obszarów badawczych wymagających wieloaspektowej eksplanacji naukowej.

Obszary tematyczne:

 • teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania kryzysowego realizowanego na wszystkich szczeblach funkcjonowania państwa, ze szczególnym uwzględnieniem województw, powiatów i gmin;
 • zarządzanie kryzysami migracyjnymi w aspekcie krajowych i międzynarodowych uwarunkowań prawnych, organizacyjnych i logistycznych;
 • problemy zapewnienia bezpieczeństwa i przetrwania ludności w sytuacji prowadzenia działań wojennych;
 • krajowe i międzynarodowe wyzwania z zakresie organizacji systemu ochrony ludności;
 • interdyscyplinarny charakter działań ratowniczych, warunkujący skuteczne i efektywne wykorzystanie posiadanych sił i środków, będących w dyspozycji publicznych, prywatnych i pozarządowych podmiotów ratowniczych;
 • międzynarodowe implikacje współpracy i współdziałania w obliczu zagrożeń wojennych, hybrydowych, ekologicznych i społecznych;
 • wojskowe wsparcie władz i ludności w sytuacji zagrożeń militarnych i niemilitarnych;
 • medycyna i ratownictwo pola walki – wybrane aspekty praktyczne;
 • ratownictwo chemiczno-ekologiczne oraz drogowo-techniczne prowadzone w rejonie awarii technicznych i katastrof naturalnych;
 • praktyczny wymiar funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego.