L.P. PRZEDMIOTY OGÓŁEM GODZINY/
PUNKTY ECTS
W TYM GODZIN: LICZBA GODZIN/RYGOR/
PUNKTY ECTS W SEMESTRZE:
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEDMIOT
I SEMESTR II SEMESTR
GODZINY PKT ECTS WYKŁ. ĆWICZ. WIZ. STUD. SEM. GODZINY PKT ECTS GODZINY PKT ECTS
I. Misja ochrony i obrony ludności wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń
1. Podstawy szkolenia strzeleckiego -
teoria i praktyka.
10 1 6 4 10 + 1 WLO IBO
2. Ochrona ludności wobec zagrożeń militarnych i niemilitarnych.  10 2 6 4 10 ++ 2 WLO IBO
3. Ochrona dóbr kultury w sytuacji zagrożeń. 10 2 6 4 10 ++ 2 Interesariusz zewnętrzny
4. Ochrona ludności w prawie międzynarodowym i krajowym. 10 3 6 4 10 X 3 WLO IBO
5. Ochrona ludności w UE i wybranych państwach świata. 10 2 6 4 10 ++ 2 WLO IBO
6. Zadania organów ochrony ludności na szczeblu centralnym, terenowym i zakładowym. 10 2 6 4 10 ++ 2 WLO IBO
7. Działania planistyczno-organizacyjne. 10 2 6 4 10 ++ 2 Interesariusz zewnętrzny
II. Prowadzenie działań ratowniczych w zróżnicowanym środowisku bezpieczeństwa 
8. Komunikacja społeczna w sytuacji kryzysowej. 10 2 6 4 10 ++ 2 WLO IBO
9. Wykorzystanie BSP w ochronie ludności – podstawy teoretyczne. 10 2 8 2 10 + 2 Interesariusz zewnętrzny
10. Budowle ochronne. 10 2 6 4 10 ++ 2 Interesariusz zewnętrzny
11. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. 10 2 6 4 10 X 3 Interesariusz zewnętrzny
12. System Państwowe Ratownictwo Medyczne. 10 2 2 8 10 ++ 2 Interesariusz zewnętrzny
13. System powiadamiania ratunkowego. 10 2 6 4 10 ++ 2 Interesariusz zewnętrzny
14. Lotnicza i morska służba ASAR
i SAR.
10 2 2 8 10 ++ 2 Interesariusz zewnętrzny
15. Ratownictwo w środowisku drogowym, kolejowym, wodnym
i górskim.
10 2 6 4 10 ++ 2 WLO/IBO
16. Wsparcie organów ochrony ludności przez Siły Zbrojne. 10 2 6 4 10 ++ 2 WLO/IBO
III. Samoochrona i samoobrona ludności
17. Wykorzystanie BSP w ochronie ludności – podstawy praktyczne 10 2 10 10 + 1 Interesariusz zewnętrzny
18. Edukacja w procesie ochrony ludności. 10 2 6 4 10 ++ 2 WLO/IBO
19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia. 10 2 10 10 ++ 2 Interesariusz zewnętrzny
20. Cyberbezpieczeństwo ludności. 10 2 6 4 10 ++ 2 WLO/IBO
IV. Seminarium dyplomowe i praca końcowa. 10 6

 

10 10 ++ 6 WLO/IBO
OGÓŁEM GODZIN/PUNKTÓW ECTS 210 46 112 72 16 10 110 26 100 20
RODZAJE I LICZBA RYGORÓW W SEMESTRZE: Egzamin X 1 1
Zaliczenie z oceną ++  9 8
Zaliczenie + 1 1